El Document de bases per a un marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics

El  Document de bases per a un marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics va ser elaborat per encàrrec de la Direcció General de Serveis Socials en el marc del desplegament del II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024. Aquest Pla identifica l’acció comunitària com una de les principals palanques de canvi dels serveis socials per afrontar els seus reptes de futur.

Aquest treball és fruit d’un procés de recerca-acció que vam elaborar durant l’any 2021 amb la Marta Ballester, durant el qual es va creuar la recerca bibliogràfica amb la participació de 36 professionals de diferents àmbits territorials i organitzatius amb experiència en la promoció de l’orientació comunitària als serveis socials bàsics.

El document identifica els reptes i oportunitats pel que fa al desplegament del treball comunitari als serveis socials, com la falta de concreció del mandat comunitari, la manca d’un marc de referència propi dels serveis socials o el context actual de tensió i pressió assistencial en el que viuen, entre d’altres.

En aquest sentit, es proposa contribuir-hi definint unes bases conceptuals i tècniques que puguin esdevenir un marc útil i un instrument pràctic per a direccions, coordinacions i equips bàsics de serveis socials que busquen incorporar o potenciar la dimensió comunitària al seu model d’intervenció.

La proposta s’inicia descrivint l’articulació del treball comunitari com un nivell d’abordatge i una intencionalitat transversal dins el contínuum d’atenció social que, tal com planteja Sílvia Navarro, permet “facilitar i capacitar des de les col·lectivitats”.

En aquest sentit s’identifiquen i fonamenten teòricament 10 contribucions del treball comunitari a la missió dels serveis socials a nivell individual, grupal i comunitari.

En el seu nucli principal, el document elabora una proposta de model d’intervenció comunitària que es basa en dos elements clau que, combinats, defini­ran el perímetre de l’encàrrec comunitari dels serveis socials bàsics: d’una banda els escenaris on s’intervé i on es poden establir objectius amb una intencionalitat comu­nitària, i de l’altra, els nivells d’aprofundiment comunitari de les funcions i tasques.

Per escenaris d’intervenció es refereix als diferents àmbits relacionals en què els serveis socials desenvolupen la seva missió: l’atenció directa (amb les persones i famílies i amb els grups; el treball amb la comunitat i el treball professional (tant amb la xarxa de professionals com amb el propi equip). Per a cada escenari es proposa un objectiu que descriu amb què pot contribuir el treball comunitari a la missió dels serveis socials bàsics. En aquest sentit, es posa de relleu el propi equip com un element clau per a enfortir comunitàriament el model d’atenció dels serveis.

D’altra banda, s’identifiquen dos nivells d’aprofundiment o intencionalitat comunitària que configuren la intervenció comunitària als serveis socials. En un primer nivell parla de mirada comunitària per referir-se a la necessària transversalitat comunitària al conjunt de la tasca i de l’equip, una mirada sobre les persones ateses i la seva realitat que permet generar les condicions per a que sigui possible desplegar accions comunitàries més endavant. Parlem d’una mirada sistèmica, que posa l’accent en les capacitats de la persona i entén la comunitat com un recurs en l’acompanyament. En un segon nivell, parla d’intervenció comunitària per a referir-se al desplegament d’abordatges comunitaris on es posen en joc les capacitats de les persones en relació amb els altres i el mateix entorn, participant juntament amb agents diversos en la definició d’estratègies territorials compartides o acompanyant-los, i quan es duen a terme accions a partir de l’activació de la força col·lectiva de les persones ateses.

La gradació entre tots dos nivells d’aprofundiment és orientativa i vol mostrar, d’una ban­da, com els serveis socials poden incorporar elements comunitaris en allò que ja fan di­àriament (atenció individual, grupal, treball en equip i treball en xarxa) i, de l’altra, que el recorregut per dur a terme intervencions comunitàries és més llarg del que fan actualment la majoria dels equips.

El document descriu un conjunt de tasques i funcions per a cada escenari diferenciant-les en funció del seu nivell d’aprofundiment, facilitant diferents estratègies concretes que orienten el fer comunitari en el marc dels serveis socials.

Per últim, el document presenta un seguit de recomanacions per a que els equips transitin cap a models d’atenció més comunitaris.